Škola v Bravanticích
  • Úvod
  • Základní škola

Základní škola

Základní škola

Základní škola a mateřská škola Bravantice je organizována jako malotřídní s pěti ročníky. Družina má dvě oddělení s celkovou kapacitou 60 žáků. Kapacita školy je 90 žáků. 

Škola se nachází uprostřed obce, má k dispozici velký areál pro sport, relaxaci i volnočasové aktivity - školní zahrada, školní altán, školní hřiště, dětské hřiště a areál fotbalového hřiště. Díky tomu mohou být děti venku nejen v družině, ale také při výuce. 

Škola má rodinnou atmosféru, díky které se zde děti cítí bezpečně. Pro děti je v rámci volnočasových aktivit připraven široký výběr kroužků. Úzce spolupracujeme také s obcí, se zájmovými spolky v obci a s dalšími školami podobného typu. Předáváme si zkušenosti a společně se vzděláváme.  

Chceme vychovávat žáky, kteří budou dodržovat demokratické principy a aktivně se podílet na životě školy, obce i společnosti. Žáci by měli přijmout odpovědnost za svůj život, své vzdělání a své zdraví - dušení i fyzické. Chceme, aby z naší školy odcházeli žáci se zdravým sebevědomím, kteří znají své přednosti i nedostatky.

A co pro to děláme?

Podporujeme demokracii. Ve škole si děti stanovují na začátku roku pravidla, která si odsouhlasí a podle nich se chovají.
Svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, žáci se učí tolerovat názory, jinakosti druhého, odpovědnosti za své jednání a odpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí (třídí odpad, sbírají starý papír, vysazují stromy). 

Učíme žáky podílet se na společenském a kulturním životě.

Spolupracujeme s obcí na různých kulturních akcích, s rodiči, se složkami v obci.

Jen v bezpečném prostředí je možno se rozvíjet a učit. Podporujeme vnitřní motivaci u dětí, to je hlavní hnací síla touhy něco nového se dozvědět. Nechceme, aby děti pracovaly pod stresem a strachem z autority a ze známek. 

V hodinách chceme, aby děti mezi sebou komunikovaly, spolupracovaly, pracovaly ve skupinách. Člověk je totiž neustále obklopen lidmi, žije ve společenství, v rodině, v práci, ve svém volném čase. Proto je spolupráce nezbytná pro další život. Je dokázáno, že lidský mozek potřebuje ke svému rozvoji pohyb a neustálou komunikaci s druhými lidmi. Pro lidské učení je velice důležitá možnost diskutovat s druhými, klást si otázky. Všechny tyto složky zvyšují efektivitu učení a také dlouhodobé zapamatování informací a dovedností. 

Učíme děti říkat svůj názor, argumentovat, tolerovat názor druhého. Učíme je také mluvit o pocitech a emocích, aby dokázaly říct, co je těší a naopak, co jim vadí. 

Chceme vychovávat odpovědného a samostatného demokratického občana.
"Jestliže chceme, aby žák uměl přijmout odpovědnost za vykonání úkolu, musíme ho vystavit situacím, kdy ho zdánlivě nikdo nehlídá, nikdo mu neříká, co má udělat a nikdo mu nepřipomíná, kdy přesně má práci odevzdat. Kdy má dostatek prostoru pro to, uspět i selhat, udělat chybu i napravit ji." (Feřtek 2015) 

Velice důležitá je spolupráce s rodiči. Základními hodnotami, na kterých stojí, je respekt, zodpovědnost.
Usilujeme o partnerství ve výchově, tím rozumíme vzájemný respekt a úctu mezi rodiči a pedagogy, vědomí společné odpovědnosti za rozvoj a vzdělání dětí. Potřeba spolupráce školy a rodiny vyplývá z potřeb dítěte. Není to tedy výmysl učitelů ani moderní pedagogiky, jak se některým rodičům muže zdát. Již Komenský klade důraz na výchovu jednotnou. Když vezmeme v úvahu, že nejen rodina, ale i škola tuto výchovnou úlohu plní, jejich spolupráce je pro splnění všech rodinných i pedagogických cílů nezbytná. Spolupráce mezi učitelem a rodiči je také určitý vzor chování pro žáky. 

Chceme s rodiči pravidelně a transparentně komunikovat, tím máme na mysli společný dialog o dítěti a s dítětem, vyjasnění vzájemných očekávání a především potřeb rodiny a školy, rozvoj rozmanitých forem komunikace, které budou srozumitelné a přístupné širokému spektru rodičů. 

Budeme rádi, když se zapojíte do aktivit školy, využijete svých znalostí, schopností a zdrojů.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít